Thay đổi kích thước hình anh trong Photoshop

Muốn thay đổi kích thước hình anh Bạn mởi phần mềm Photoshop và thao tác như sau :

– Vào File chọn Open chọn đường dẫn tới hình anh cẩn thay đổi kích thước.

– Sau đó vào Image chọn Image Size chỉnh sửa kích thước theo ý bạn ( ở đây mình chọn 400 x 300 pixel ) (có nghĩa là ngang tối đa là 400 pixel hoặc dọc tối đa là 300 pixel) và sau đó bấm OK là bạn có tấm hình như ý muốn.

Bài viết liên quan